Algemene reglementering

Betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones
Tot bepaling van het model van brandpreventieverslag
Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones

Zonaal informatiecomité voor de hulpverleningszones

Een omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, roept de hulpverleningszones op om een informatiecomité op te richten.

Tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones

Dit koninklijk besluit organiseert en definieert de brandpreventie in de hulpverleningszones. De drie belangrijkste brandpreventieopdrachten van de zones zijn:

Codex over het welzijn op het werk (Titel III - Hoofdstuk III)

Koninklijk besluit van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Verordening nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten
Betreffende de halonen bevattende brandbeveiligings-systemen en brandblusapparaten
Tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke DBDMH voor bepaalde ingedeelde inrichtingen
Betreffende de milieuvergunningen

Tekst

 

Houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de DBDMH
Inhoud syndiceren