KB 13 januari 2016 Opleiding Gemeenschapswachten

Op donderdag 4 februari 2016 werd het koninklijk besluit van 13 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit is een bekrachtiging van de wijzigingen met betrekking tot de opleiding voor gemeenschapswachten zoals bepaald in de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Concreet gaat het over volgende aanpassingen:

  • De omschrijving van het opleidingsonderdeel “de studie van de rechten en plichten van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswachten-vaststellers” is aangevuld met de bepaling “en onder andere in het kader van de betrekkingen met de politie- en bewakingsdiensten”.
  • Het vak “psychologische conflicthantering” wordt vervangen door het vak “conflictbeheersing met inbegrip van positieve conflictbeheersing met minderjarigen”. Het aantal lesuren blijft gelijk, namelijk 8 lesuren.
  • Aan de opleiding worden twee vakken toegevoegd en hiervoor wordt het aantal lesuren bepaald:
    • Redactionele vaardigheden: 8 lesuren
    • Sport/conditietraining: 8 lesuren
  • Door de toevoeging van de nieuwe vakken bedraagt de opleiding minimum 106 lesuren (voorheen 90 lesuren).
  • Aan het einde van de opleiding wordt van alle gedoceerde vakken een examen afgenomen. De globale evaluatie aan het einde van de vorming op vraag van de stad of gemeente die de kandidaat-gemeenschapswachten in dienst heeft of in dienst wenst te nemen, is bijgevolg geschrapt.


Afkondiging13/01/2016
Wetgevingstype:koninklijk besluit
Thema's: